Úsmev HappyFoto » Pravidlá

Pravidlá súťaže

 

Súťaže sa môže zúčastniť iba žena, ktorá:

 • Je staršia ako 18 rokov a je zobrazená na súťažnej fotografií.
 • Je občiankou Slovenskej republiky.
 • Poskytne usporiadateľom súťažnú fotografiu, ktorá neporušuje zákony SR a neobsahuje skrytú reklamu. V opačnom prípade bude fotografia bez upozornenia vylúčená zo súťaže a vymazaná.
 • Na skupinovej fotografií môže byť zobrazená iba jedna dospelá žena, ktorá je zároveň súťažiacou. V prípade, že z fotografie nebude jednoznačne zrejmé, ktorá osoba je súťažiaca, si usporiadateľ vyhradzuje právo túto súťažnú fotografiu zo súťaže vyradiť.
 • V prípade, že súťažiacu prihlási do súťaže tretia osoba, vyjadruje tretia osoba súhlas súťažiacej s nahraním fotografie a zverejnením potrebných osobných údajov. Usporiadateľ v tomto prípade nenesie zodpovednosť za poskytnutie údajov treťou osobou.
 • Každá súťažiaca môže mať v súťaži aktívny iba jeden profil. V prípade, že nebude s usporiadateľom dohodnuté, ktorý profil má byť aktívny, berie sa všeobecne za aktívny ten profil, ktorý bol súťažiacej vytvorený ako prvý.

Súťažiacou sa stane žena, ktorá splní podmienky pre účasť v súťaži a prihlási sa do aplikácie na webových stránkach súťaže Úsmev HappyFoto. Vyplnením formulára a nahraním fotografie automaticky súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže Úsmev HappyFoto.

Pravidlá súťaže Úsmev HappyFoto

Súťaž poriada HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o., so sídlom Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov, IČO: 36335690, zapísaná v OR pri OS v Trenčíne v oddiele Sro, vložka 14653/R, v spolupráci s HAPPY FOTO Česko spol. s r.o., so sídlom Omlenická 780, 382 41 Kaplice, IČ: 25165291, zapísaná v OR pri KS v Českých Budějoviciach v oddiele C, vložka 7213, ďalej iba "usporiadateľ". Súťaží sa o ceny, ktoré sú uvedené na stránke Úsmev HappyFoto, ďalej iba "výhry". Pre Slovenskú a Českú republiku sa súťaží spoločne o jeden súbor cien. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na rozdelenie výhier medzi jednotlivé výherkyne súťaže.

Súťaž prebieha na území Slovenskej a Českej republiky. Do súťaže budú zaradené fotografie nahrané na internetových stránkach usmev.happyfoto.sk a usmev.happyfoto.cz. Fotografie budú rovnakým spôsobom zobrazené na oboch uvedených stránkach. Hlasovanie je spoločné pre Slovenskú a Českú republiku.

Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých, ktorí sa zúčastnia súťaže „Úsmev HappyFoto“, ďalej iba „súťaž“, prebiehajúcej v termíne od 10. júla 2017 do 12. septembra 2017 na Úsmev HappyFoto. Súťaž je určená pre ženy staršie ako 18 rokov, ďalej iba „súťažiace“. Svojou účasťou v súťaži súťažiaca potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami. Žiadne výnimky sa nepovoľujú.

Priebeh a harmonogram súťaže

Súťaž je rozdelená na dve kolá.

 1. Prvé kolo súťaže prebehne v termíne od 10. júla 2017 do 13. augusta 2017 - 23:59 hod.
  • V tomto termíne prebehne prihlasovanie do súťaže a hlasovanie prostredníctvom aplikácie na Úsmev HappyFoto. Hlasovať pre jednotlivé fotografie, respektíve pre súťažiace, je možné iba kliknutím na tlačidlo „Hlasovať". 13. augusta 2017 o 23:59 hod. bude hlasovanie v prvom kole ukončené. Usporiadateľ sa zaväzuje, že do 21. augusta 2017 vyhodnotí výsledky prvého kola a zverejní mená 50tich postupujúcich súťažiacich. Do druhého kola postúpi 40 žien, ktoré budú mať najväčší počet hlasov a 10 žien, ktoré od usporiadateľa získajú divokú kartu.
  • Ak sa súťažiaca rozhodne zo súťaže odstúpiť, je povinná túto skutočnosť bezpodmienečne hneď oznámiť usporiadateľovi. Ten následne osloví náhradníčku, ktorá skončila na 41. mieste atď.
 2. Druhé kolo prebehne od 22. augusta 2017 do 1. septembra 2017 - 23:59 hod.
  • V tomto termíne prebehne hlasovanie opäť prostredníctvom aplikácie na Úsmev HappyFoto. Hlasovať pre jednotlivé fotografie, respektíve pre súťažiace, je možné iba kliknutím na tlačidlo „Hlasovať".
  • 1. septembra 2017 ve 23:59 hod. bude hlasovanie v druhom kole ukončené.
  • Žena, ktorá v tomto hlasovaní získa najviac hlasov, sa stáva víťazkou Sympatia Úsmev HappyFoto.
  • Nezávisle na hlasovaní fanúšikov vyberie päťčlenná porota tri víťazky Úsmev HappyFoto. Konkrétne poradie týchto troch víťaziek bude zverejnené až na finálovom večeri, kedy sa budú jednotlivým víťazkám predávať ceny.
 3. Vyhlásenie víťaziek prebehne 4. septembra 2017 v 19:00, 19:30 a 20:00 hod.
   
 4. Záväzky vyplývajúce z postupu medzi finalistky
  • Finalistky sa zaväzujú byť dostupné pre fotenie, ktoré organizátor súťaže usporiada. Predbežný termín fotenia je 10. septembra 2017 až 12. septembra 2017. V prípade nepriaznivého počasia bude fotenie zrušené a termín sa bude aktualizovať.
  • Nafotenie fotografií a poskytnutie týchto fotografií usporiadateľovi pre jeho marketingové účely.
  • Finalistky sa zaväzujú byť organizátorom k dispozícií telefonicky alebo e-mailom.
  • Usporiadateľ sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť na všetkých akciách, ktoré usporiada. Ďalej sa zaväzuje zaistiť v termíne od 10. septembra 2017 až 12. septembra 2017 (event. pre nepriaznivé počasie v aktualizovanom termíne) finalistkám ubytovanie, stravu a dopravu na všetky akcie, ktoré usporiada.
  • Súťažiace sa zaväzujú na požiadanie usporiadateľa súťaže poskytnúť doplňujúce fotografie pre objektívne posúdenie súťažiacej.
 5. Hlasovanie
  • V prvom aj druhom kole prebehne hlasovanie pomocou tlačidla „Hlasovať“ v aplikácií súťaže Úsmev HappyFoto.
  • Usporiadateľ má právo kontrolovať IP adresy všetkých hlasujúcich tak, aby nedošlo k nadmernému hlasovaniu z jednej IP adresy a tým  k zámernému ovplyvneniu výsledkov súťaže.
 6. Finálový večer
  • Finálový večer prebehne v Českých Budějoviciach. Predbežný termín je je 10. septembra 2017 až 12. septembra 2017, miesto a čas konania budú dodatočne spresnené. Finalistky sa zaväzujú byť na finálový večer k dispozícií.

Kontrola nad dodržiavaním pravidiel

 • Prevádzkovateľ má právo v prípade podozrenia kedykoľvek požiadať účastníka, aby doložil, že jeho fotografie nie sú fiktívne, alebo iným spôsobom podozrivé z nekalej súťaže. V prípade nedostatočného doloženia môže podozrivého súťažiaceho vylúčiť zo súťaže.
 • Pravidlá súťaže môže usporiadateľ kedykoľvek upraviť, a to bez udania dôvodu. O tejto skutočnosti je však usporiadateľ povinný súťažiacich na svojom webe informovať.
 • Súťaž môže byť usporiadateľom kedykoľvek ukončená bez udania dôvodu.
 • Výhry z tejto súťaže nie je možné akokoľvek vymáhať súdnou cestou, akékoľvek právne riešenie je vylúčené.
 • Hlavná výhra bude oficiálne odovzdaná do 2 mesiacov od vyhlásenia víťaziek. K predaniu výhry je nutné odovzdať organizátorovi vyplnené a podpísané čestné prehlásenie, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu každej víťazky. Čestné prehlásenie je nutné odovzdať organizátorovi najneskoršie v čase príjazdu do Českých Budějovic, kde začína program finále súťaže Úsmev HappyFoto.

Právo zverejnenia

 • Za účasť vo fotosúťaži sa neplatí žiadny vklad. Usporiadateľ si preto vyhradzuje právo použiť všetky fotografie, ktoré budú nadobudnuté, nahrané a zaregistrované v rámci súťaže Úsmev HappyFoto v reklamných projektoch všetkých spoločností HAPPY FOTO v rámci Európskej únie a to aj bez ďalšieho výslovného súhlasu na dobu neobmedzenú. Fotografie sú majetkom usporiadateľa. Autorské práva k fotografiám nadobudnutým usporiadateľom zostávajú usporiadateľovi, autorské práva fotografií nahraných a zaregistrovaných do súťaže zostávajú fotografovi. Prihlásiť fotografiu do súťaže môže iba autor, alebo osoba, ktorá má preukázateľne takýto súhlas od autora.
 • Všetky práva sú vyhradené, akékoľvek použitie obsahu vrátane fotografií a grafiky podliehajú schváleniu hlavným organizátorom súťaže spoločnosti HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
 • Prepis, šírenie či ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho častí verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. výslovne zakázané.
 • Výhry podliehajú podľa platných zákonov SR zdaneniu. Zdaneniu podlieha finančná výhra vyššia než 350 €.

Tieto podmienky súťaže sú platné od 10. júla 2017.

 

Podporte nás na Facebooku

Video z finále 2017

Tešili ste sa na zostrih z finále súťaže Úsmev HappyFoto 2017? Tak tu je. Ďakujeme všetkým súťažiacim a tešíme sa s Vami na ďalší ročník. Vaše HappyFoto.

Zveřejnil(a) HAPPY FOTO SK